Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

Ogólne Warunki Sprzedaży i Montażu

Słownik użytych pojęć w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Montażu (zwanych dalej „OWS”):

 1. Sprzedawca: Serwis Budowy S.A., ul. Przemysłowa 10, 32-540 Trzebinia, NIP 6282267443
 1.    Kupujący – kontrahent Sprzedawcy (Przedsiębiorca) zawierający z nim umowę i związany OWS, nie będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego;
 2.    Towar – rzeczy będące przedmiotem umowy.

I. Informacje ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży adresowane są do Kupujących i mają zastosowanie m.in. do wszystkich umów, w szczególności umów sprzedaży, dostawy, montażu których przedmiotem są Towary i usługi Sprzedawcy
 2. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień OWS nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień.
 3. Postanowienia OWS w żaden sposób nie wyłączają lub nie ograniczają uprawnień i roszczeń Sprzedawcy wobec Kupującego jakie wynikać mogą z przepisów prawa.

przedstawiają orientacyjne i poglądowe wartości mogące się różnić od końcowego zamówienia. Stają się one wiążące tylko w przypadku ich pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę, wystawianego na pisemne żądanie Kupującego.

 1. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Kupujący wybiera Towar lub usługę (m.in. określa parametry techniczne Towaru), a następnie składa zamówienie (ofertę) Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawa własności, prawa autorskie oraz inne prawa do dokumentów stanowiących tajemnicę  przedsiębiorstwa i mieszczących się w zakresie informacji handlowych (m.in. zdjęć, rysunków, opisów).
 3. OWS stanowią integralną część potwierdzenia zamówienia lub faktury pro forma oraz umowy pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.

II. Oferta i zawarcie umowy

 1. Informacje powszechnie publikowane lub przesyłane Kupującym przez Sprzedawcę (informacje handlowe) – w tym m.in. rysunki, zdjęcia, wymiary, opisy, parametry techniczne, użytkowe i inne dane dotyczące Towarów i usług oraz ich ceny – stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 66-70 k.c.).
 2. Rysunki, zdjęcia, wymiary, opisy, parametry techniczne, użytkowe, dane dotyczące montażu i inne dane dotyczące Towarów i usług zawarte m.in. w informacjach powszechnie publikowanych lub przesyłanych Kupującemu, w prospektach, pismach technicznych, cennikach oraz należących do nich dokumentach przedstawiają orientacyjne i poglądowe wartości mogące się różnić od końcowego zamówienia. Stają się one wiążące tylko w przypadku ich pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę, wystawianego na pisemne żądanie Kupującego.
 3. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Kupujący wybiera Towar lub usługę (m.in. określa parametry techniczne Towaru), a następnie składa zamówienie (ofertę) Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawa własności, prawa autorskie oraz inne prawa do dokumentów stanowiących tajemnicę  przedsiębiorstwa i mieszczących się w zakresie informacji handlowych (m.in. zdjęć, rysunków, opisów).
 5. OWS stanowią integralną część potwierdzenia zamówienia lub faktury pro forma oraz umowy pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.

III. Warunki płatności

 1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, płatność za Towar lub usługę dokonywana jest najpóźniej w chwili wydania Towaru lub zgłoszenia usługi do odbioru Kupującemu. Płatność jest uważana za zrealizowaną dopiero w momencie, w którym środki dyspozycji zostaną uznane na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 2. Kupujący zobowiązuje się, w granicach dopuszczalnych prawem, do nie korzystania z ewentualnie przysługującego mu prawa powstrzymania się z wykonaniem wymagalnych zobowiązań w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do tego, aby mimo inaczej brzmiących wskazań Kupującego zaliczyć (zarachować) płatności Kupującego najpierw na konto jakichkolwiek starszych zobowiązań Kupującego względem Sprzedawcy. Jeżeli powstały już koszty i odsetki, wówczas Sprzedawca jest uprawniony do tego, aby najpierw zaliczyć płatności Kupującego na konto kosztów, później odsetek i na końcu na zobowiązania główne.
 4. Przy przekroczeniu terminów płatności Sprzedawca jest uprawniony do naliczania Kupującemu maksymalnych odsetek ustawowych. Ponadto Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego za opóźnienie w płatności dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych.
 5. Jeżeli Kupujący nie realizuje swoich zobowiązań względem Sprzedawcy, w szczególności zobowiązań płatniczych, np. nie przestrzega warunków płatności lub w razie niewykonania przez Kupującego innych wymagalnych zobowiązań w stosunku do Sprzedawcy, określonych m.in. w umowie, Sprzedawca jest uprawniony do powstrzymania się z wykonaniem swoich obowiązków względem Kupującego, w szczególności wydania Towaru Kupującemu czy wykonania usługi, i uwarunkowania dalszej realizacji swoich zobowiązań względem Kupującego od dokonania przez Kupującego wedle wyboru Sprzedawcy: płatności z góry, przedstawienia zabezpieczeń w formie wskazanej przez Sprzedawcę lub wykonania innych zobowiązań wskazanych przez Sprzedawcę.
 6. Zgłoszenie przez Kupującego reklamacji z tytułu gwarancji nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny Towaru lub usługi w terminie określonym w umowie.

IV. Zastrzeżenie własności i inne zabezpieczenia.

 1. Sprzedawca zastrzega prawo własności Towaru do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny wynikającej z umowy, uwzględniającej w szczególności cenę: Towaru, montażu, należny podatek, koszty transportu.
 2. W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą ceny wynikającej z umowy za Towary, Sprzedawca jest uprawniony do żądania zwrotu wydanych Kupującemu Towarów oraz domagania się odpowiedniego wynagrodzenia m.in. za ich zużycie lub uszkodzenie. W takim wypadku Sprzedawca ma również prawo odstąpić od umowy z Kupującym co do nieopłaconych Towarów w drodze pisemnego oświadczenia.

V. Terminy i miejsce wykonania umowy.

 1. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Sprzedawcy
 2. Terminy realizacji umowy: 2.1. Termin realizacji umowy jest uważany za zachowany, jeżeli przed jego upływem świadczenie zostało zrealizowane. 2.2. W przypadku kiedy Towar ma być przesłany przez Sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie Towaru zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia Towaru na miejsce przeznaczenia Sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem tego rodzaju Towarów.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, mających wpływ na przygotowanie i przesłanie Towaru lub wykonanie umowy, takich jak: strajki, blokady dróg, utrudnienia w imporcie, warunki atmosferyczne i inne zdarzenia sił przyrody, których natężenie odbiega od przeciętnej skali w danym okresie i uniemożliwia realizację umowy, terminy realizacji z umowy ulegają stosownemu przedłużeniu w wymiarze określonym przez Sprzedawcę. Postanowienie to obowiązuje także, jeżeli powyższe okoliczności wystąpią u kontrahentów Sprzedawcy i są przyczyną opóźnień w realizacji umowy przez Sprzedawcę.
 4. Jeżeli Kupujący nie odbiera Towaru w umówionym terminie, Sprzedawca może naliczyć opłatę Kupującemu - za ubezpieczenie i składowanie Towaru - począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zgłoszenie przez Sprzedawcę gotowości odbioru Towaru, do dnia odbioru Towaru.
 5. W przypadku, gdy przesyłka nie może być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedawca będzie uprawniony do naliczania m.in. kosztów ubezpieczenia i składowania Towaru
 6. Dochowanie przez Sprzedawcę terminów realizacji z umowy zależne jest od terminowego wykonania swoich obowiązków przez Kupującego.
 7. Sprzedawca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kupującym, przewiduje możliwość realizacji zamówienia w częściach.
 8. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą jej przekazania Kupującemu, osobie, która działa w jego imieniu lub przewoźnikowi w miejscu spełnienia świadczenia.

VI. Odpowiedzialność.

 1. Z chwilą wydania Towaru przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.

W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za: ewentualne opóźnienie w wydaniu Kupującemu Towaru, wykonania usługi lub wykonaniu innych obowiązków wynikających z umowy, utracone korzyści, kary umowne, ewentualne skutki wad Towaru lub usługi, w tym m.in. skutki nieprawidłowego działania lub nie działania Towaru, bezpośrednie i pośrednie szkody spowodowane przez Towar lub usługę u Kupującego oraz u kontrahenta Kupującego.

 1. Tam gdzie nie można wyłączyć odpowiedzialności na podstawie ust. VII pkt. 4 OWS Sprzedawca i Kupujący ustalają odpowiedzialność materialną Sprzedawcy, wynikającą z każdego zamówienia, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów w tym zakresie, maksymalnie do wysokości ceny Towaru lub usługi z zamówienia.
 2. Sprzedawca niezależnie od innych tytułów zawartych w niniejszym OWS uprawniony jest do dochodzenia od Kupującego na zasadach ogólnych szkody wyrządzonej Sprzedawcy, a powstałej na skutek niewywiązania się przez Kupującego z postanowień umowy i OWS.

VII. Montaż

 1. Montaż Towaru zgodnie z umową lub zamówieniem dokonany zostanie przez Sprzedającego po wcześniejszym uzgodnieniu z Kupującym miejsca, czasu i sposobu montażu.
 2. Kupujący zobowiązuje się udostępnić Sprzedawcy miejsce montażu, celem wykonania prac montażowych. Ponadto Kupujący zobowiązany jest udostępnić Sprzedawcy mapę ewidencyjną miejsca montażu ze wskazaniem instalacji elektrycznych, CO, telekomunikacyjnych i wszelkich innych znajdujących się na terenie montażu, jak również wszelkie inne dokumentów i informacji, o które zwróci się Sprzedawca, a które mogą okazać się potrzebne do prawidłowego dokonania montażu.
 3. Warunkiem rozpoczęcia prac montażowych przez Sprzedawcę może być dostarczenie przez Kupującego dokumentacji i informacji określonych w ust. VIII pkt. 2 OWS. Opóźnienie w wykonaniu montażu wynikające z braku realizacji przez Kupującego obowiązku określonego w ust. VIII pkt. 2 OWS nie może być traktowane jako opóźnienie Sprzedającego.
 4. Pełną odpowiedzialność za prawidłowe wytyczenie linii montażu i dobór sposobu (technologii) montażu ponosi Kupujący.
 5. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie ewentualne szkody powstałe na skutek prac montażowych dokonywanych w miejscu montażu, w szczególności powstałe na skutek dokonania montażu w oparciu o wskazaną lub zatwierdzoną przez Kupującego linię montażu oraz dostarczoną dokumentację i informacje, o których mowa w ust. VIII pkt. 2 OWS.
 6. Odpowiedzialność Kupującego obejmuję szkodę wyrządzoną osobom trzecim, powstałą w środowisku, jak również wyrządzoną pracownikom Sprzedającego dokonującym montażu, a wynikającą z wytycznych i informacji przekazanych przez Kupującego Sprzedawcy, np. w zamówieniu, podczas ustaleń stron, w dokumentacji, o której mowa w ust. VIII pkt. 2 OWS.
 7. Wykonanie montażu zostanie potwierdzone zostanie protokołem odbioru prac montażowych podpisanym przez Kupującego oraz przedstawiciela Sprzedającego.
 8. Wszelkie uwagi dotyczące wykonanego przez Sprzedającego montażu, w szczególności zastrzeżenia dotyczące prawidłowości montażu, powinny zostać określone przez Kupującego w protokole odbioru prac montażowych. Brak zastrzeżeń w protokole, o którym mowa w ust. VIII pkt. 7 OWS, jest równoznaczny z uznaniem przez Kupującego montażu za prawidłowy.

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych OWS stosuje się odpowiednie przepisy polskiego prawa.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla Sprzedawcy.
 4. Z chwilą złożenia przez Kupującego zamówienia, a w przypadku jego braku najpóźniej z chwilą podpisania umowy  odbioru Towaru lub usługi przez Kupującego warunki OWS obowiązują jako przyjęte.Serwis Budowy SA to wiodąca firma z długoletnim doświadczeniem na rynku ogrodzeń budowlanych, na którym to kompleksowo obsługujemy naszych klientów.

Nasza specjalność to  sprzedaż, wynajem oraz serwis tymczasowych ogrodzeń budowlanych. 

Śląsk i Małopolska to obszar na jakim możemy zaopatrzyć każdą inwestycję w nasze ogrodzenia budowlane czy ogrodzenia tymczasowe

Zobacz również: http://www.ogrodzenie.pro/